Prawo
Czym są oszustwa gospodarcze

Czym są oszustwa gospodarcze

W obecnych czasach coraz częściej można spotkać się z sytuacjami oszustw gospodarczych. Sprawcy takiego czynu wywołują u innego podmiotu coraz bardziej skomplikowane rozbieżności między stanem faktycznym, a jego odzwierciedleniem w świadomości. W niniejszym artykule chcielibyśmy przedstawić Państwu nieco bliżej tematykę oszustw gospodarczych https://klimkowski-kancelaria.pl/228/prawo-rodzinne-trojmiasto. Zapraszamy!

Co należy rozumieć przez pojęcie “oszustwa gospodarczego”?

Otóż przez pojęcie “oszustwa gospodarczego https://odfrankuj.org/dlaczego-orzeczenia-tsue-sa-tak-wazne-w-sprawach-kredytow-frankowych” należy rozumieć nic innego, jak przestępstwo, które polega na umyślnym działaniu sprawcy tego czynu zabronionego w celu uzyskania korzyści majątkowej przez wykorzystanie błędu oszukiwanego. Oszustwo gospodarcze należy do przestępstw materialnych, wobec tego trzeba pamiętać, że aby doszło do jego popełnienia musi wystąpić określony skutek. 

Oszustwo gospodarcze, a wyłudzenie

Należy zaznaczyć, iż oszustwo i wyłudzenie stanowią dwa synonimy, jeżeli chodzi o grunt prawa karnego. Wyłudzenie jest często stosowane również w mowie potocznej, aczkolwiek stanowią one ten sam czyn zabroniony. 

Jak się rodzaje oszustw gospodarczych?

Jeżeli chodzi o rodzaje oszustw gospodarczych to należy tutaj wymienić przede wszystkim:

 • oszustwo gospodarcze, które polega na fałszowaniu dokumentów
 • oszustwo gospodarcze przeciwko mieniu, czyli przywłaszczenia pieniędzy oraz różnego rodzaju towarów
 • oszustwo gospodarcze przeciwko obrotowi gospodarczemu, czyli wyłudzenia kredytów pożyczek oraz odszkodowań
 • oszustwo gospodarcze przeciwko obrotowi pieniędzmi oraz papierów wartościowych
 • oszustwo gospodarcze, które polega na wprowadzaniu do obrotu towarów, które zostały oznaczone podrobionym znakiem towarowym
 • oszustwo gospodarcze, które polega na sprzedaży wyrobów alkoholowych bez zezwolenia
 • oszustwo gospodarcze przeciwko ochronie informacji, czyli np. naruszenie tajemnicy służbowej, bądź tajemnicy korespondencji 

Oprócz tego trzeba także wyróżnić szczególne postaci oszustwa gospodarczego, takie jak: oszustwo na stanowisku kierowniczym, kredytowe, ubezpieczeniowe, komputerowe, kapitałowe, a także podatkowe. 

Jakie sankcje grożą za oszustwo gospodarcze oraz kto może zostać pociągnięty do odpowiedzialności?

Do sankcji grożących za oszustwo gospodarcze trzeba zaliczyć w szczególności:

 • kara wynosząca od 3 miesięcy do 10 lat pozbawienia wolności za większość popełnionych czynów zabronionych związanych za oszustwa gospodarcze
 • kara wynosząca od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności za działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
 • kara wynosząca od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności za szkody majątkowe większych rozmiarów (kwota oszustwa musi być równa, bądź większa od 200 tysięcy złotych)
 • kara ograniczenia wolności, grzywna, bądź kara pozbawienia wolności do 2 lat za przestępstwa o wadze niższej

Karze może zostać poddany każdy, kto:

 • nie prowadzi dokumentacji związanej z działalnością gospodarczą
 • wyłudził kredyt, pożyczkę
 • utrudnia przetarg publiczny
 • podrabia środki płatnicze
 • podrabia papiery wartościowe
 • podrabia prawa majątkowe do rzeczy ruchomych i nieruchomych
 • wyłudza podatek VAT
 • wprowadzanie w błąd pracowników banków

Należy również pamiętać o tym, że karze nie podlegają osoby, które przed wszczęciem postępowania naprawiły w całości wyrządzoną szkodę oraz przekazały organom ścigania wszystkie okoliczności popełnionego przestępstwa. 

Kiedy mamy do czynienia z oszustwem gospodarczym ?

Z oszustem gospodarczym mamy do czynienia, gdy sprawca:

 • wprowadza w błąd – czyli powoduje wywoływanie mylnego obrazu rzeczywistości
 • wyzyskuje błędy pokrzywdzonego – czyli wykorzystuje to, że pokrzywdzony jest w błędnym przekonaniu co do danych okoliczności
 • wyzyskuje niezdolność pokrzywdzonego do odpowiedniego pojmowania przedsiębranego działania, czyli wykorzystuje sytuację, że osoba pokrzywdzona ze względu na różne czynniki nie jest w stanie w odpowiedni sposób zrozumieć swojego działania, do czynników takich można zaliczyć na przykład wiek, bądź naiwność

Oszustwo gospodarcze “mniejszej wagi”

Oszustwo gospodarcze “mniejszej wagi” jest pojęciem wyjątkowo niejednoznacznym. Aczkolwiek w orzecznictwie przyjmuje się, że o zakwalifikowaniu danego oszustwa gospodarczego, jako przestępstwa o mniejszej wadze decydują elementy przedmiotowe. Do elementów przedmiotów można zaliczyć między innymi kwestię sposobu działania sprawcy https://klimkowski-kancelaria.pl/230/kancelaria-prawna-gdansk podczas popełniania czynu zabronionego, rodzaj dóbr, które naruszył sprawca, jak również rozmiar wyrządzonej szkody. 

Związek przyczynowo – skutkowy

Związek przyczynowo – skutkowy musi wystąpić pomiędzy działaniem sprawcy, a niekorzystnym rozporządzeniem majątkiem, aby przestępstwo mogło być nazwane oszustwem gospodarczym. Bowiem należy pamiętać, że nie każde wprowadzenie w błąd będzie w sposób funkcjonalny łączone z niekorzystnym rozporządzeniem mieniem. Dla przykładu: związkiem przyczynowo – skutkowym może być na przykład posłużenie się przez oszustwa autentycznym zaświadczeniem związanym z brakiem zaległości podatkowych, które zostało podrobione, aby móc wnioskować o leasing – czyli powyżej wspomniane wprowadzenie w błąd.