Prawo
Czym są oszustwa gospodarcze

Czym są oszustwa gospodarcze

Czym są oszustwa gospodarcze – w obecnych czasach coraz częściej można spotkać się z sytuacjami oszustw gospodarczych. Sprawcy takiego czynu wywołują u innego podmiotu coraz bardziej skomplikowane rozbieżności między stanem faktycznym, a jego odzwierciedleniem w świadomości. W niniejszym artykule chcielibyśmy przedstawić Państwu nieco bliżej tematykę oszustw gospodarczych. Zapraszamy!

Co należy rozumieć przez pojęcie “oszustwa gospodarczego”?

Otóż przez pojęcie “oszustwa gospodarczego” należy rozumieć nic innego, jak przestępstwo, które polega na umyślnym działaniu sprawcy tego czynu zabronionego w celu uzyskania korzyści majątkowej przez wykorzystanie błędu oszukiwanego. Oszustwo gospodarcze należy do przestępstw materialnych, wobec tego trzeba pamiętać, że aby doszło do jego popełnienia musi wystąpić określony skutek. 

Oszustwo gospodarcze a wyłudzenie

Należy zaznaczyć, iż oszustwo i wyłudzenie stanowią dwa synonimy, jeżeli chodzi o grunt prawa karnego. Wyłudzenie jest często stosowane również w mowie potocznej, aczkolwiek stanowią one ten sam czyn zabroniony. 

Jak się rodzaje oszustw gospodarczych?

Jeżeli chodzi o rodzaje oszustw gospodarczych to należy tutaj wymienić przede wszystkim:

 • oszustwo gospodarcze, które polega na fałszowaniu dokumentów
 • oszustwo gospodarcze przeciwko mieniu, czyli przywłaszczenia pieniędzy oraz różnego rodzaju towarów
 • oszustwo gospodarcze przeciwko obrotowi gospodarczemu, czyli wyłudzenia kredytów pożyczek oraz odszkodowań
 • oszustwo gospodarcze przeciwko obrotowi pieniędzmi oraz papierów wartościowych
 • oszustwo gospodarcze, które polega na wprowadzaniu do obrotu towarów, które zostały oznaczone podrobionym znakiem towarowym
 • oszustwo gospodarcze, które polega na sprzedaży wyrobów alkoholowych bez zezwolenia
 • oszustwo gospodarcze przeciwko ochronie informacji, czyli np. naruszenie tajemnicy służbowej, bądź tajemnicy korespondencji 

Oprócz tego trzeba także wyróżnić szczególne postaci oszustwa gospodarczego, takie jak: oszustwo na stanowisku kierowniczym, kredytowe, ubezpieczeniowe, komputerowe, kapitałowe, a także podatkowe. 

Jakie sankcje grożą za oszustwo gospodarcze oraz kto może zostać pociągnięty do odpowiedzialności?

Do sankcji grożących za oszustwo gospodarcze trzeba zaliczyć w szczególności:

 • kara wynosząca od 3 miesięcy do 10 lat pozbawienia wolności za większość popełnionych czynów zabronionych związanych za oszustwa gospodarcze
 • kara wynosząca od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności za działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
 • kara wynosząca od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności za szkody majątkowe większych rozmiarów (kwota oszustwa musi być równa, bądź większa od 200 tysięcy złotych)
 • kara ograniczenia wolności, grzywna, bądź kara pozbawienia wolności do 2 lat za przestępstwa o wadze niższej

Karze może zostać poddany każdy, kto:

 • nie prowadzi dokumentacji związanej z działalnością gospodarczą
 • wyłudził kredyt, pożyczkę
 • utrudnia przetarg publiczny
 • podrabia środki płatnicze
 • podrabia papiery wartościowe
 • podrabia prawa majątkowe do rzeczy ruchomych i nieruchomych
 • wyłudza podatek VAT
 • wprowadzanie w błąd pracowników banków

Należy również pamiętać o tym, że karze nie podlegają osoby, które przed wszczęciem postępowania naprawiły w całości wyrządzoną szkodę oraz przekazały organom ścigania wszystkie okoliczności popełnionego przestępstwa. 

Polecamy poznać:

Kiedy mamy do czynienia z oszustwem gospodarczym ?

Z oszustem gospodarczym mamy do czynienia, gdy sprawca:

   • wprowadza w błąd – czyli powoduje wywoływanie mylnego obrazu rzeczywistości
   • wyzyskuje błędy pokrzywdzonego – czyli wykorzystuje to, że pokrzywdzony jest w błędnym przekonaniu co do danych okoliczności
   • wyzyskuje niezdolność pokrzywdzonego do odpowiedniego pojmowania przedsiębranego działania, czyli wykorzystuje sytuację, że osoba pokrzywdzona ze względu na różne czynniki nie jest w stanie w odpowiedni sposób zrozumieć swojego działania, do czynników takich można zaliczyć na przykład wiek, bądź naiwność

Oszustwo gospodarcze “mniejszej wagi”

Oszustwo gospodarcze “mniejszej wagi” jest pojęciem wyjątkowo niejednoznacznym. Aczkolwiek w orzecznictwie przyjmuje się, że o zakwalifikowaniu danego oszustwa gospodarczego, jako przestępstwa o mniejszej wadze decydują elementy przedmiotowe. Do elementów przedmiotów można zaliczyć między innymi kwestię sposobu działania sprawcy podczas popełniania czynu zabronionego, rodzaj dóbr, które naruszył sprawca, jak również rozmiar wyrządzonej szkody. 

Związek przyczynowo – skutkowy

Czym są oszustwa gospodarcze
Czym są oszustwa gospodarcze

Związek przyczynowo – skutkowy musi wystąpić pomiędzy działaniem sprawcy, a niekorzystnym rozporządzeniem majątkiem, aby przestępstwo mogło być nazwane oszustwem gospodarczym. Bowiem należy pamiętać, że nie każde wprowadzenie w błąd będzie w sposób funkcjonalny łączone z niekorzystnym rozporządzeniem mieniem. Dla przykładu: związkiem przyczynowo – skutkowym może być na przykład posłużenie się przez oszustwa autentycznym zaświadczeniem związanym z brakiem zaległości podatkowych, które zostało podrobione, aby móc wnioskować o leasing – czyli powyżej wspomniane wprowadzenie w błąd.