Usługi
 Tematyka szkoleń z zamówień publicznych

 Tematyka szkoleń z zamówień publicznych

Postępowanie przetargowe to dziedzina, w której na przestrzeni ostatnich kilku lat wprowadzono bardzo wiele zmian. Opiera się na konkretnych zasadach, których powinni być świadomi wykonawcy i zamawiający – muszą znać swoje prawa i obowiązki. Postępowanie przetargowe wymaga stałego doszkalania, analizowania przepisów, interpretacji i orzecznictw. Zamówienia publiczne są przede wszystkim szansą na rozwój firmy. Aby z owej szansy skorzystać, trzeba wiedzieć, jak poruszać się w tej materii i mieć w firmie zespół wykwalifikowanych ludzi, którzy przygotują oferty i strategię na przetarg.

Nieustanne zmiany  

Polskie prawo dotyczące wszelkich aspektów prowadzenia działalności gospodarczej nie należy do stabilnych. Zmienność przepisów wymusza przeprowadzanie szkoleń. Nie inaczej jest w przypadku zamówień publicznych. Prawo w tej dziedzinie zmienia się co kilka lat i dlatego szkolenia z zamówień publicznych muszą odbywać się regularnie, najlepiej po każdej zmianie przepisów. Problemem są też różnorodne orzecznictwa sądowe, które stanowią interpretację przepisów ustawowych. Bez regularnych szkoleń z zamówień publicznych trudno jest rozwijać przedsiębiorstwo. Częstotliwość zmian prawnych w omawianym zakresie najlepiej obrazuje fakt, że obecnie obowiązują przepisy z 2016 roku. Na jesieni 2019 roku uchwalono nowe zapisy prawne w kwestii przetargów i zamówień publicznych, które zacznie obowiązywać od 2021 roku. Już organizowane są szkolenia z zamówień publicznych dotyczące nowych regulacji prawnych. Aby trzymać rękę na pulsie, orientować się w aktualnych przepisach, trzeba udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu przetargów na zamówienia publiczne.

Najważniejsze tematy omawiane na szkoleniach

Na szkoleniu z zamówień publicznych omawiane są najważniejsze zapisy ustawy: „Prawo o zamówieniach publicznych”. Słuchacze zdobywają wiedzę o opracowaniu dokumentów przetargowych, procedurze postępowania – od złożenia oferty, poprzez wyłonienie wykonawcy do podpisania umowy. Omawiane są prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy, przetargi ograniczone i nieograniczone, warunki udziału w przetargu oraz kryteria oceny oferty potencjalnego wykonawcy. Podejmowany jest temat wykluczenia z postępowania oraz umów w zamówieniach publicznych i zasad wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie. Uczestnicy szkolenia z zamówień publicznych zapoznają się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym zamówień publicznych oraz z zasadami elektronicznej komunikacji w powyższym zakresie. Z tematu szacowanie wartości zamówienia oraz planowanie zamówień omawiane są zasady ustalania wartości zamówienia i dzielenia zamówienia na mniejsze części, szacowanie wartości zamówienia na potrzeby planowania oraz tryby udzielana i zamówień publicznych. Ważnym zagadnieniem jest także uproszczona procedura zamówień przy udzielaniu zamówień społecznych. Uczestnicy szkolenia poznają zasady tworzenia dokumentacji przetargowej, np.: reguły sporządzania opisu przedmiotu zamówienia i zasady tworzenia specyfikacji warunków zamówienia. Omawiane są także przesłanki wykluczenia wykonawców z procedury przetargowej. Słuchacze zapoznają się z kryteriami oceny oferty w postępowaniu przetargowym. Promowane są oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, a nie te z najniższą ceną. Niezwykle istotne dla oceny oferty są kryteria pozacenowe.

Zagadnienia dotyczące procedury przetargowej

Dla firm, które złożyły oferty przetargowe, ważną kwestią jest procedura badania i oceny oferty oraz wyłonienia najkorzystniejszej oferty. Szkolenie z zamówień publicznych w tematyce oceny i wyłonienia oferty obejmuje takie zagadnienia, jak:  weryfikacja ofert na podstawie oświadczeń, poprawianie omyłek w ofertach, badanie za niskiej ceny, przesłanki na podstawie których można odrzucić ofertę lub unieważnić całe postępowanie przetargowe. Na szkoleniu omawiana jest kwestia wadium – jego wnoszenia i postępowania w przypadku wniesienia wadium w nieodpowiedniej formie. Uczestnicy zapoznają się z katalogiem dokumentów, które muszą być aktualne w dniu składania ofert oraz z przesłankami koniecznymi do stwierdzenia nieważności umowy. Inaczej mówiąc szkolenie z zamówień publicznych ma na celu nauczenie uczestników, jak wygrywać przetargi na zamówienia publiczne. Słuchacze dowiadują się także, jak działania podjąć, kiedy uczestnicy przetargu kwestionują wygraną ich firmy oraz zakwestionować wybór oferty konkurencji. Słuchaczy interesuje zagadnienie unikania błędów w zamówieniach publicznych.

Opinie o szkoleniu

Szkolenia z zamówień publicznych zbierają bardzo dobre opinie wśród słuchaczy, którzy podkreślają, jak ważna jest aktualizacja wiedzy o zamówieniach publicznych i umiejętność odpowiedniego przygotowania dokumentów przetargowych. Szkolenia mogą być realizowane jako jednodniowe lub kilkudniowe. 

Szkolenia z zamówień publicznych warto przeprowadzać regularnie ze względu na dużą zmienność w przepisach. Większość ośrodków szkoleniowych dostosowuje tematykę szkolenia do branży, w jakiej pracują osoby biorące udział w zajęciach.